Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SITE

 

RENAULT België Luxemburg n.v. (hierna ‘RENAULT België Luxemburg’ genoemd) opende deze website " www.dacia.be " (© RENAULT België Luxemburg 2007) voor de persoonlijke informatie van haar gebruikers. Uw gebruik van de site is onderworpen aan de algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden die hieronder meer gedetailleerd worden beschreven (" Algemene voorwaarden ") en aan alle toepasselijke wetten en reglementeringen. Als u de site bezoekt, bekijkt en gebruikt, aanvaardt u zonder voorbehoud de Algemene voorwaarden die voorrang hebben op elke overeenkomst die u met RENAULT België Luxemburg n.v. of de leden van het commerciële net zou hebben afgesloten.

Identificatie van de importeur/adverteerder:

Renault België Luxemburg n.v.
W.A. Mozartlaan 20
1620 Drogenbos
BELGIË

Maatschappelijke zetel:

Bergensesteenweg 281
1070 Brussel
België

HRB: 10.800
BTW:
BE 403 463 679
Ondernemingsnummer:
0403 463 679 RPR Brussel

Toezichthoudende autoriteit :

Algemene Directie Economische Inspectie
North Gate III
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0314.595.348.
http://economie.fgov.be
 .

 

 Directeur van de publicatie :         Aline Hoffmann
 Deze website is uitgegeven door :   Renault België Luxemburg n.v.  
 • 1. Auteursrechten en/of rechten op tekeningen en modellen

  Deze site is een werk waarvan RBL de auteur is overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Het ontwerp en de ontwikkeling van voornoemde site werden gerealiseerd door de onderneming FullSIX.
  De foto's, teksten, slogans, tekeningen, beelden en animatiefilmpjes, al dan niet met geluid, evenals alle werken die zijn opgenomen in de site, zijn eigendom van RBL of van derden die RBL gemachtigd hebben om ze te gebruiken.
  De op de site getoonde modellen van voertuigen zijn beschermd door auteursrechten en door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten .
  Reproducties, op een papieren of informaticadrager, van de site en de werken en modellen van voertuigen die er zijn afgebeeld, zijn toegelaten voor zover ze strikt zijn voorbehouden voor een persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk gebruik voor reclame- en/of commerciële doeleinden, en/of informatiedoeleinden, en/of voor zover wordt voldaan aan de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten..
  Met uitzondering van de voornoemde bepalingen, is elke reproductie, voorstelling, gebruik of wijziging, via welk procedé ook en op welke drager ook, van een deel of het geheel van de site, van een deel of het geheel van de verschillende werken en modellen van voertuigen, strikt verboden zonder de voorafgaande toestemming van RBL. De overtreder bezondigt zich aan namaak en wordt bestraft met twee jaar gevangenisstraf en een boete van 150 000 euro.
  De naam DACIA, het DACIA logo, de naam van de voertuigen van het DACIA gamma en de producten en diensten die ermee verbonden zijn, zijn gedeponeerde merken van RENAULT SAS en DACIA.
  De naam RENAULT, het RENAULT logo (ruit), de naam van de voertuigen van het RENAULT gamma en de producten en diensten die ermee verbonden zijn, zijn gedeponeerde merken van RENAULT S.A.S. Er worden ook andere merken genoemd die in principe zijn aangeduid met een hoofdletter. Ze worden door RBL en DACIA gebruikt met toestemming van hun houder of als eenvoudige aanduiding van producten of diensten die worden aangeboden door RBL.
  Reproductie, imitatie, het gebruik of het afbeelden van deze merken zonder voorafgaande toestemming van RBL of hun respectieve houder, zijn een misdrijf. Overtreders bezondigen zich aan namaak en worden bestraft met twee jaar gevangenisstraf en een boete van 150 000 euro.

 • 2. Informatie over producten en services

  Deze site is een werk waarvan RBL de auteur is overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Het ontwerp en de ontwikkeling van voornoemde site worden verzekerd door de onderneming Makolab. De foto's, teksten, slogans, tekeningen, beelden en animatiefilmpjes, al dan niet met geluid, evenals alle werken die zijn opgenomen in de site, zijn eigendom van RBL of van derden die RBL gemachtigd hebben om ze te gebruiken. De modellen die op deze site worden voorgesteld, zijn beschermd met auteursrecht en wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze schermen vormen een algemene voorstelling van het product- en servicegamma van DACIA zoals het in België wordt verspreid. RBL behoudt zich het recht voor om de technische gegevens en uitrusting van de modellen die op deze website worden afgebeeld op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, rekening houdend met het interactieve karakter van de website en zonder dat RBL, de leden van het DACIA net of de werknemers verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Het DACIA net staat eveneens tot uw dienst voor bijkomende inlichtingen omtrent tarieven, de beschikbaarheid van voorgestelde modellen en hun recentste evoluties. Nieuwe modellen: de kenmerken van nieuwe modellen die op de site www.dacia-logan.be worden voorgesteld, zijn de beschikbare gegevens op het moment dat de verschillende pagina's van de site online werden gebracht en worden bijgewerkt. 

 • 3. Commercieel net

  Deze site is een werk waarvan RBL de auteur is overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Het ontwerp en de ontwikkeling van voornoemde site worden verzekerd door de onderneming FullSIX. Het Belgische DACIA net staat tot uw dienst om u de bijkomende inlichtingen te geven die u nodig hebt over elk van de producten en diensten die op de website worden voorgesteld.
  We vragen u daarvoor contact op te nemen met uw concessiehouder.

 • 4. Persoonlijke en andere gegevens

  U kunt deze website raadplegen zonder uw identiteit of enige informatie over uzelf vrij te geven. De gegevens met een persoonlijk karakter verzameld naar aanleiding van deze internet site zullen aangewend worden voor het cliënteelbeheer en de direct marketing van de producten van de merken “Renault” en “Dacia” ingevoerd door RBL. De gegevens kunnen worden medegedeeld aan partners en aan het netwerk dat contractueel verbonden is met RBL. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten tegen hun behandeling met het oog op direct marketing op eenvoudig en gratis verzoek via het adres contact.client@renault.be

 • 5. Gegevens zonder persoonlijk karakter

  De niet-persoonlijke informatie die u ons doorgeeft en die betrekking heeft op uw voorkeuren, uw interesses en uw passies wordt gebruikt om u producten en services op maat aan te bieden.
  Bepaalde informatie kan automatisch worden ingezameld maar kan dan in geen geval aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. Die inlichtingen hebben betrekking op het type van internetbrowser dat u gebruikt, het besturingssysteem van uw computer en de domeinnaam vanwaar u naar onze site bent gesurft.

 • 6. Cookies
 • 7. Hyperlinks

  Hyperlinks naar de site www.dacia.be/nl mogen enkel worden gecreëerd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van RBL. Als u een hyperlink naar onze website wil plaatsen, moet u contact opnemen met de verantwoordelijke van de website.

 • 8. Beperking van aansprakelijkheid

  De gebruiker gebruikt de site op eigen risico. In geen enkel geval kunnen RBL, zijn dochterondernemingen of de leden van het Dacia net aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, en met name materieel nadeel, verlies van gegevens of programma's, financieel nadeel die het gevolg zijn van het bezoeken of gebruiken van deze site of van alle sites die ermee verbonden zijn. De inhoud van de site wordt weergegeven zonder enige garantie van welke aard ook. De informatie over de modellen en hun eigenschappen stemt overeen met de realiteit op het moment waarop de verschillende webpagina's online werden geplaatst of werden bijgewerkt. Ze dienen slechts ter indicatie en mogen in geen geval beschouwd worden als een contractueel aanbod van producten of services door RBL, de filialen of de leden van het DACIA net Fouten en weglatingen zijn niet uitgesloten. De toegang tot de producten en services die op de site worden besproken, kan worden beperkt. U dient zich er dan ook van te vergewissen dat u onze website mag raadplegen vanaf het land waar de verbinding tot stand komt.

 • 9. Toepasselijk recht

  Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

 • 10. Bijwerking van de algemene voorwaarden

  RBL behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de toegang tot de site en de Algemene Voorwaarden te wijzigen en te updaten. De gebruiker dient deze wijzigingen en updates te respecteren en bijgevolg regelmatig deze rubriek te raadplegen om de geldende Algemene Voorwaarden te controleren.