Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE SITE

 

Als Dacia-invoerder in België heeft Renault Belgique Luxembourg SA de website "www.dacia.be" opgericht (© RENAULT 2005 - ontwerp en ontwikkeling door FullSIX) om de gebruikers te informeren. Uw gebruik van de site is onderworpen aan de naleving van de algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden die hierna worden beschreven ("Algemene voorwaarden") en van alle toepasbare wetten. Door de site te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden die voorrang hebben op alle andere overeenkomsten die u eventueel elders hebt met Renault Belgique Luxembourg SA, zijn filialen of de leden van het DACIA net.

Renault Belgique Luxembourg SA, met K.B.O. nummer 0403.463.679, en met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 21 (hierna “RBL”).

Directeur van de publicatie: Xavier Laporta
Verantwoordelijke website: Miguel Laguza
Deze website is uitgegeven en gehost door: FullSIX

FullSix 157 rue Anatole Frankrijk 92300 Levallois Perret France Siren: 438769127 Intracommunautair btw-nr.: FR11414650200

 • 1. Auteursrechten en/of rechten op tekeningen en modellene

  Deze site is een werk waarvan RBL de auteur is overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Het ontwerp en de ontwikkeling van voornoemde site werden gerealiseerd door de onderneming FullSIX.
  De foto's, teksten, slogans, tekeningen, beelden en animatiefilmpjes, al dan niet met geluid, evenals alle werken die zijn opgenomen in de site, zijn eigendom van RBL of van derden die RBL gemachtigd hebben om ze te gebruiken.
  De op de site getoonde modellen van voertuigen zijn beschermd door auteursrechten en door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten .
  Reproducties, op een papieren of informaticadrager, van de site en de werken en modellen van voertuigen die er zijn afgebeeld, zijn toegelaten voor zover ze strikt zijn voorbehouden voor een persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elk gebruik voor reclame- en/of commerciële doeleinden, en/of informatiedoeleinden, en/of voor zover wordt voldaan aan de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten..
  Met uitzondering van de voornoemde bepalingen, is elke reproductie, voorstelling, gebruik of wijziging, via welk procedé ook en op welke drager ook, van een deel of het geheel van de site, van een deel of het geheel van de verschillende werken en modellen van voertuigen, strikt verboden zonder de voorafgaande toestemming van RBL. De overtreder bezondigt zich aan namaak en wordt bestraft met twee jaar gevangenisstraf en een boete van 150 000 euro.
  De naam DACIA, het DACIA logo, de naam van de voertuigen van het DACIA gamma en de producten en diensten die ermee verbonden zijn, zijn gedeponeerde merken van RENAULT SAS en DACIA.
  De naam RENAULT, het RENAULT logo (ruit), de naam van de voertuigen van het RENAULT gamma en de producten en diensten die ermee verbonden zijn, zijn gedeponeerde merken van RENAULT S.A.S. Er worden ook andere merken genoemd die in principe zijn aangeduid met een hoofdletter. Ze worden door RBL en DACIA gebruikt met toestemming van hun houder of als eenvoudige aanduiding van producten of diensten die worden aangeboden door RBL.
  Reproductie, imitatie, het gebruik of het afbeelden van deze merken zonder voorafgaande toestemming van RBL of hun respectieve houder, zijn een misdrijf. Overtreders bezondigen zich aan namaak en worden bestraft met twee jaar gevangenisstraf en een boete van 150 000 euro.

 • 2. Informatie over producten en services

  Deze site is een werk waarvan RBL de auteur is overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Het ontwerp en de ontwikkeling van voornoemde site worden verzekerd door de onderneming Makolab. De foto's, teksten, slogans, tekeningen, beelden en animatiefilmpjes, al dan niet met geluid, evenals alle werken die zijn opgenomen in de site, zijn eigendom van RBL of van derden die RBL gemachtigd hebben om ze te gebruiken. De modellen die op deze site worden voorgesteld, zijn beschermd met auteursrecht en wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze schermen vormen een algemene voorstelling van het product- en servicegamma van DACIA zoals het in België wordt verspreid. RBL behoudt zich het recht voor om de technische gegevens en uitrusting van de modellen die op deze website worden afgebeeld op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, rekening houdend met het interactieve karakter van de website en zonder dat RBL, de leden van het DACIA net of de werknemers verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Het DACIA net staat eveneens tot uw dienst voor bijkomende inlichtingen omtrent tarieven, de beschikbaarheid van voorgestelde modellen en hun recentste evoluties. Nieuwe modellen: de kenmerken van nieuwe modellen die op de site www.dacia-logan.be worden voorgesteld, zijn de beschikbare gegevens op het moment dat de verschillende pagina's van de site online werden gebracht en worden bijgewerkt. De vermelde prijzen zijn die van tarief nr. 2170, geldig sinds 26 december 2006. Slijtage van de remmen Bericht over controle van slijtage van schijf- en trommelremmen:

  download het document in pdf-formaat.

  "DE_Usure_Freins_FR.pdf

 • 3. Commercieel net

  Deze site is een werk waarvan RBL de auteur is overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Het ontwerp en de ontwikkeling van voornoemde site worden verzekerd door de onderneming FullSIX. Het Belgische DACIA net staat tot uw dienst om u de bijkomende inlichtingen te geven die u nodig hebt over elk van de producten en diensten die op de website worden voorgesteld.
  We vragen u daarvoor contact op te nemen met uw concessiehouder.

 • 4. Persoonlijke en andere gegevens

  U kunt deze website raadplegen zonder uw identiteit of enige informatie over uzelf vrij te geven. De gegevens met een persoonlijk karakter verzameld naar aanleiding van deze internet site zullen aangewend worden voor het cliënteelbeheer en de direct marketing van de producten van de merken “Renault” en “Dacia” ingevoerd door RBL. De gegevens kunnen worden medegedeeld aan partners en aan het netwerk dat contractueel verbonden is met RBL. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten tegen hun behandeling met het oog op direct marketing op eenvoudig en gratis verzoek via het adres contact.client@renault.be

 • 5. Gegevens zonder persoonlijk karakter

  De niet-persoonlijke informatie die u ons doorgeeft en die betrekking heeft op uw voorkeuren, uw interesses en uw passies wordt gebruikt om u producten en services op maat aan te bieden.
  Bepaalde informatie kan automatisch worden ingezameld maar kan dan in geen geval aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. Die inlichtingen hebben betrekking op het type van internetbrowser dat u gebruikt, het besturingssysteem van uw computer en de domeinnaam vanwaar u naar onze site bent gesurft.

 • 6. Cookies
 • 7. Hyperlinks

  Hyperlinks naar de site www.dacia-logan.fr mogen enkel worden gecreëerd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van RBL. Als u een hyperlink naar onze website wil plaatsen, moet u contact opnemen met de verantwoordelijke van de website.
  tekst met link naar url www.dacia.be
  url van de link http://www.dacia.be
  vervolg tekst rubriek 7 RBL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de terbeschikkingstelling van websites die het voorwerp uitmaken van een hyperlink vanaf de website www.dacia-logan.be en is dus geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, de producten, de diensten enz. die op deze websites of vanaf deze websites beschikbaar zijn.

 • 8. Beperking van aansprakelijkheid

  De gebruiker gebruikt de site op eigen risico. In geen enkel geval kunnen RBL, zijn dochterondernemingen of de leden van het Dacia net aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, en met name materieel nadeel, verlies van gegevens of programma's, financieel nadeel die het gevolg zijn van het bezoeken of gebruiken van deze site of van alle sites die ermee verbonden zijn. De inhoud van de site wordt weergegeven zonder enige garantie van welke aard ook. De informatie over de modellen en hun eigenschappen stemt overeen met de realiteit op het moment waarop de verschillende webpagina's online werden geplaatst of werden bijgewerkt. Ze dienen slechts ter indicatie en mogen in geen geval beschouwd worden als een contractueel aanbod van producten of services door RBL, de filialen of de leden van het DACIA net Fouten en weglatingen zijn niet uitgesloten. De toegang tot de producten en services die op de site worden besproken, kan worden beperkt. U dient zich er dan ook van te vergewissen dat u onze website mag raadplegen vanaf het land waar de verbinding tot stand komt.

 • 9. Toepasselijk recht

  Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij geschillen zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

 • 10. Bijwerking van de algemene voorwaarden

  RBL behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de toegang tot de site en de Algemene Voorwaarden te wijzigen en te updaten. De gebruiker dient deze wijzigingen en updates te respecteren en bijgevolg regelmatig deze rubriek te raadplegen om de geldende Algemene Voorwaarden te controleren.

 • 11. Reglement van de “Dacia Limited Edition”

  ARTIKEL 1 – ORGANISATIE

   

  1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.463.679 en Dorst & Lesser, Passeerdersgracht 18, 1016XH Amsterdam (hierna samen "de Organisator" of “de Organisatie” genoemd) organiseren een wedstrijd (hierna de “Wedstrijd”), die zich afspeelt van 12 november 2015 t.e.m. 20 november 2015.

   

  1.2. De voorwaarden en modaliteiten van de Wedstrijd “Dacia Limited Edition” vormen het voorwerp van dit reglement (hierna het “Reglement”), beschikbaar op de pagina: http://r.enau.lt/1Sm1gqD

   

  1.3.  De deelname aan de Wedstrijd impliceert noodzakelijkerwijs de aanvaarding door de Deelnemer zonder voorbehoud van alle bepalingen van dit Reglement. De niet-naleving van het Reglement door de Deelnemer, alsook elke betwisting van de geldigheid, de tegenstelbaarheid of de toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen ervan, leidt automatisch tot de zuivere ongeldigheid van zijn deelname evenals tot het verlies van zijn eventuele prijs, zonder dat de aansprakelijkheid van de Organisator hierdoor in het gedrang kan komen.

   

   

  ARTIKEL 2 – DEELNAMEVOORWAARDEN

   

  2.1. Deelname aan de Wedstrijd is gratis en niet onderworpen aan enige aankoopverplichting.

   

  2.2. De voorwaarden vereist op het ogenblik van deelname aan de Wedstrijd zijn de volgende:

  -        Een privé-persoon van minstens 18 jaar oud zijn,

  -        Met permanente verblijfplaats op het Belgisch of Luxemburg grondgebied,

   

  2.3. Uitgesloten van het recht op deelname aan de Wedstrijd zijn: de Organisator, hun werknemers, medewerkers en vertegenwoordigers alsook elke persoon betrokken in de organisatie van de Wedstrijd.

   

  Zijn eveneens uitgesloten van het recht op deelname aan de Wedstrijd de leden, in de eerste graad, van de familie van de personen bedoeld in de voorgaande alinea, evenals de personen die onder hetzelfde dak leven.

   

  2.4. De deelname is strikt op naam en de Deelnemer mag in geen enkel geval deelnemen onder meerdere pseudoniemen, met meerdere adressen of voor rekening van andere Deelnemers.

   

  De deelname is persoonlijk en mag in geen enkel geval aan derden overgedragen worden.

   

  Meervoudige deelnames (met name met behulp van verschillende identiteiten of elke ander middel om zich meerdere keren te registreren) worden automatisch in hun geheel nietig beschouwd.

   

  2.5.  De Organisator mag te allen tijde eender welke Deelnemer uitsluiten van de Wedstrijd naar aanleiding van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik of poging tot misbruik, misleiding of poging tot misleiding om met name de kansen op winst te verhogen, zonder afbreuk te doen aan enig andere maatregel dat de Organisator geschikt zou achten. Georganiseerde of collectieve deelnames worden als misbruik beschouwd.

   

  2.6.  De Deelnemer geeft de Organisator toestemming om de conformiteit van de meegedeelde  identiteit en adresgegevens te verifiëren met de gegevens van zijn identiteitskaart.

   

   

  ARTIKEL 3 – MODALITEITEN VAN DE WEDSTRIJD

   

  3.1 WERKING

  –      Deelnemer gaat naar de actiepagina op Facebook.

  –      Hier geeft de Deelnemer zijn eigen gegevens, oftewel zijn naam en e-mail adres op.

  –      Vervolgens geeft de Deelnemer een suggestie voor de nieuwe naam van de Dacia limited edition.

  –      Deelnemer drukt op versturen, en het formulier is naar de Organisator verzonden.

  –      De Organisator selecteert de 25 deelnemers die de beste naam hebben voorgesteld voor de Dacia Limited Edition. Die deelnemers zullen de prijs voorzien in artikel 4 hieronder ontvangen.

   

  3.2 GELDIGE DEELNAME

  –      Alle verplichte velden van het formulier moeten ingevuld zijn.

  –      De naam moet uiterlijk 20 november 2015 ingestuurd zijn.

  –       Inzendingen mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden.

  –       Inzendingen mogen de organisatie, met deze gelieerde ondernemingen en/of merken op geen enkele wijze schaden.

  –       De inzendingen worden uitgesloten van deelname als de naam rechtelijk beschermd (/geclaimd) is door een andere organisatie of merk.

  –       Inzendingen dienen in de Nederlandse, Franse of Engelse taal te worden opgesteld.

  –       Inzendingen dienen maximaal uit 10 karakters te worden opgesteld.

  –       De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde de in haar ogen ongeldige inzendingen direct van deelname uit te sluiten en/of van actiewebsites te (laten) verwijderen.

  –       De prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een deelnemer die volledige en juiste persoons- en contactgegevens heeft achtergelaten.

   

   

  3.3  Alle kosten van deelname aan de Wedstrijd (telefoon, internetverbinding enz.) zijn ten laste van de Deelnemer. Geen enkele terugbetaling wordt toegekend.

   

   

  ARTIKEL 4 – DE PRIJS

   

  4.1. De prijs bestaat uit 25 x 4 vrije toegangskaarten die geldig zijn in Plopsaland De Panne, Plopsa indoor Hasselt of Plopsa Coo. 

   

   

  Zijn niet inbegrepen in de prijs, en blijven dus ten laste van de winnaar, alle andere kosten, die niet zijn vermeld hierboven, zoals, bijvoorbeeld (niet exhaustieve lijst):

  -        alle kosten die binnen, of op weg richting het park

   

   

  4.2. Elke winnaar heeft recht op één prijs. De prijs is ondeelbaar en kan slechts als dusdanig worden aanvaard.

   

  De prijs is niet wijzigbaar, overdraagbaar of omwisselbaar voor geld, bonnen of enige andere prijs.

   

   

  ARTIKEL 5 – AANWIJZING VAN DE WINNAARS

   

  De 25 winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht hetzij per telefoon, hetzij via het e-mailadres dat zij hebben ingevuld op hun deelnameformulier.

   

  De winnaars beschikken ofwel over een termijn van twee dagen te tellen vanaf de dag van de telefonische oproep of van de e-mail, ofwel tot 25 november 2015 om aan de organisatie zijn wens te bevestigen om de prijs te ontvangen.

   

  Indien zich binnen deze termijn geen winnaar heeft gemeld, wordt de prijs automatisch geacht te zijn geweigerd en wordt een nieuwe winnaar geselecteerd.

   

  Onverminderd hetgeen voorafgaat, zal er geen enkele correspondentie, telefonische communicatie of enige andere communicatie met betrekking tot de Wedstrijd of de aanwijzing van de winnaars plaatsvinden tussen de Organisator en de deelnemers.

   

   

  ARTIKEL 6 – VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN

   

  5.1. De deelname aan de Wedstrijd is op het risico van de Deelnemer.

   

  In geen enkel geval kan de Organisator aansprakelijk gesteld worden voor enige ongelukken of schade ingevolge de deelname aan de Wedstrijd, de toekenning van de prijs of het gebruik ervan.

   

  De Organisator houdt zich het recht voor om de Wedstrijd, zijn verloop, de deelnamevoorwaarden of de te winnen prijzen te wijzigen, zelfs op te schorten of te annuleren, indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil om, dit rechtvaardigen.

   

  De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking van het internet of van de technische dienstverleners die de onmogelijkheid van deelname, het verlies of de vertraging in een deelname met zich meebrengen. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk zijn voor een eventuele incompatibiliteit tussen de technologieën gebruikt voor de Wedstrijd en de hardware of software configuratie gebruikt door de Deelnemer.

   

  Behoudens zware of opzettelijke fout, zal de Organisator niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele schade van welke aard dan ook die zou volgen uit de deelname aan deze Wedstrijd of de organisatie ervan, de aanduiding van de winnaars en de toekenning of niet-toekenning van de prijzen. De Organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige wijziging, opschorting of annulering van de Wedstrijd.

   

  De huidige clausule is eveneens van toepassing ten aanzien van het personeel van de Organisator, zijn vertegenwoordigers en medewerkers alsook de derden die door hem zijn aangeworven in het kader van de organisatie van de Wedstrijd.

   

   

  5.2. Tegen het resultaat van de lottrekking of de aanduiding van de winnaars is geen enkel beroep mogelijk.

   

   

  ARTIKEL 7 – BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

   

  7.1. De gegevens van persoonlijke aard verzameld naar aanleiding van de Wedstrijd kunnen gebruikt worden voor het beheer van de klanten en voor direct marketing van de producten van merken “Renault” en “Dacia”, gecommercialiseerd door Renault België Luxemburg NV. De gegevens kunnen gecommuniceerd worden aan partners en aan netwerken die contractueel met hem verbonden zijn.

   

  De Deelnemers garanderen dat de door hen meegedeelde gegevens correct, volledig en actueel zijn.

   

  7.2. Iedere persoon die zijn identiteit bewijst, heeft een recht op toegang en rechtzetting van de gegevens van persoonlijke aard die hem aanbelangen. Hij kan zich eveneens verzetten tegen hun gebruik voor direct marketing doeleinden op eenvoudige en kosteloze aanvraag via het adres dacia.contest@dacia.be. Bij gebreke hieraan, geven de Deelnemers aan Renault België Luxemburg NV de toestemming hen te informeren over producten en diensten van “Renault” en “Dacia”.

   

  7.2. De winnaar aanvaardt dat Renault België Luxemburg NV zijn identiteit en zijn woonplaats vermeldt op de internetpagina van de Wedstrijd, op de sites, Renault.net, Dacia.net, en in haar eigen media’s

   

   

  ARTIKEL 8 – PUBLICATIE VAN DE NAAM VAN DE WINNAAR

   

  De winnaar aanvaardt zonder voorbehoud dat zijn naam gebruikt wordt voor commerciële doeleinden, zonder dat dit hem recht geeft op enige vergoeding.

   

   

  ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

   

  Het onderhavige Reglement wordt beheerst door het Belgische recht.

   

  Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.